Forskning og utvikling

Prosjekt: CycLus
2015-2020

For å kunne løse noen av de store utfordringene med å ta i bruk rognkjeks som rensefisk i stor skala, har Bjørøya AS sammen med Nord universitet (NU), Nofima, Veterinærinstituttet, Norsk Regnesentral, NTNU, Thelma Biotel AS, INAQ AS, Marin Konsulent for Nord Trøndelag og Aqua-kompetanse etablert forskingsprosjektet «Optimalisert bruk av rognkjeks i bekjempelse av lakselus i lakseoppdrett- biologi, fiskevelferd og effekt som lusespiser i stor skala» med kortnavnet «CycLus».

Arbeidet med å optimalisere bruken av rognkjeks til bekjempelse av lakselus er et omfattende og langsiktig arbeid, da kunnskapsnivået om denne arten er begrenset.

logosammenstilling-transparent

Hovedmålet er å utvikle en fullskala protokoll for bruk av rognkjeks som biologisk avlusingsmetode, som en viktig del av en helhetlig bekjempelsesstrategi mot lakselus. Prosjektleder er 1. amanuensis Torstein Kristensen (NU).

CycLus er delt inn i flere arbeidspakker. I en av disse ser en nærmere på bruk av akustisk telemetri som verktøy for adferdsobservasjoner av rognkjeks og laks i samspill i stor-skala merd. Høsten 2016 ble det merket rognkjeks og laks fisk med dybde og “aktivitets-tag’er” i tre merder. Oppsettet av lyttebøyer gjør at en har mulighet for detaljert posisjonering i alle merdene.. Alle merdene er oppkoblet mot GPS-posisjonering av lyttebøyer utstyrt med eksperimentell GNSS tidssynkronisering gjennom overflatemoduler som gir tilgang til direkte posisjonering av aktuelle fisk. En kan samtidig gjennom GPS-posisjonering av både rognkjeks og laks kunne verifisere overlappende adferd som kan kobles opp mot lusespising og forandringer i miljøforhold over året.

I arbeidspakken som har fokus på fiskehelse og -velferd er det høsten 2016 merket opp 2000 rognkjeks med ytre merker for å kunne estimere overlevelse, vekst og lusespising gjennom fangst/gjenfangst-prinsippet.

For å dokumentere fiskevelferden til rognkjeks etter utsett, gjennomføres det registreringer etter en etablert velferdsscore og helsetilstanden dokumenters gjennom screening av ulike vev og organ månedlig. I tillegg gjennomføres det laboratoriestudier der en bruker metodikker som skal supplere og komplettere feltundersøkelsene. Her brukes hjerterate for å finne temperaturoptimum og maksimale temperaturtålegrenser for rognkjeksen. Svømmekapasitet og svømmevillighet  undersøkes i spesialkonstruerte svømmekamre . Effekter av ulike miljøforhold på slimproduksjon og ulike funksjonelle proteiner i hud og slim kartlegges også.

Flere masterstudenter og PhD studenter har så langt gjennomført forskning og oppgaver i regi av CycLus. Prosjektet har samarbeid med Namdal Rensefisk og finansieres av Bjørøya AS.


Trykk på bildene under for å lese om utvalgte delmål fra CycLus-prosjektet: